Maria Hinze CV

Ausgewählte Soloausstellungen und Hauptprojekte 2020 “Herzschwingen” // Tension of Human Life – The Heartbeat and Myocardial Contraction“, kuratiert von Maria Hinze, mit Kimberley de Jong und Jason Sharp, Laura Fong Prosper, Nele Brönner, Aidan Girt, Gambletron, Nick Kuepfer u.a.; Meinblau e.V. Projektraum Berlin 2018 “Tokyo… More